Ile trwa i jak wygląda badanie psychologiczne kierowcy zawodowego

PRZEBIEG BADANIA

WSTĘP

Badanie rozpoczyna się od rejestracji badanego i przeprowadzeniu wywiadu, podczas którego sprawdza się m.in. tożsamość osoby badanej, oraz to, czy samopoczucie ososby badanej i stan jej zdrowia umożliwia przeprowadzenie badania. 


Omawia się też cel badania oraz jego przebieg, tak, by osoba badana wiedziała, co ją czeka.  
Zmniejsza to poziom stresu i pozwala na sprawne przeprowadzenie całej procedury. 

 

BADANIE PSYCHLOGICZNE kierowcy składa się z dwóch częśc:

 

I część to badanie za pomocą kwestionariuszy

Celem tej części jest określenie sprawności intelektualnej, procesów poznawczych (pamięć, spostrzeganie, uwaga) oraz cech osobowości, tj. dojrzałość społeczną (rozumienie norm, samokontrola, przystosowanie) oraz dojrzałość emocjonalną (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zrównoważenie emocjonalne i jego wpływ na ryzyko dezorganizacji zachowania).

Badanie wygląda tak, że kierowca otrzymuje arkusz z zadaniami lub pytaniami oraz arkusz, na którym zaznacza wybrane przez siebie odpowiedzi.

 

II część to testy wykonywane aparatami psychotechnicznymi.

W tej części psycholog ocenia sprawność psychomotoryczną kierowcy, tj. szybkość i adekwatność reakcji oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Badany wykonuje zadania przy pomocy takich aparatów, jak miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, stereometr czy aparatu Piórkowskiego. 

 

ZAKOŃCZENIE

Na zakończenie badany zostaje zapoznany z wynikami przeprowadzonych testów oraz otrzymuje ORZECZENIE psychologiczne o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych 
do pracy na stanowiku kierowcu lub braku lub intnieniu przeciwskazań do kierowania pojazdami. 

Czas badania

 -dla kierowców - około 2 godzin

 -dla instruktorów lub egzaminatorów nauki jazdy i prowadzących pojazdy uprzywilejowane  od     2,5  do 3 godzin

  -dla operatorów maszyn, badania wysokościowe - około 1 godziny

  -pozostałe badania od 1-2 godzin

                                                                          

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template