Skierowania

Brak wymaganych skierowań

• kandydat na kierowcę wykonującego przewóz drogowy zgłasza się na badanie bez skierowania i pokrywa jego koszt we własnym zakresie. Badanie winno odbyć się przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.
• kandydaci oraz kierujący tramwajem, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne są badani również bez skierowań i na koszt własny.
• podobnie rzecz się ma w przypadku kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.

   Wymóg posiadania skierowania stosujemy dla:

• kierowców przedłużających ważność uprawnień. Te osoby są badane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę; jest on również zobowiązany do pokrycia kosztu tego badania. Niezgodną z prawem jest zatem praktyka stosowana przez pracodawców „zmuszająca" kierowcę do wykonania badań we własnym zakresie, przed nawiązaniem stosunku pracy. Wyjątkiem od tej reguły są oczywiście kierowcy posiadający samodzielną działalność gospodarczą. W tym jednak wypadku, aby być całkowicie w zgodzie z przepisami, sami sobie powinni wystawić skierowanie na badania okresowe.
• kierowców straży pożarnej, które są wydawane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta
• instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, które są wydawane przez ośrodek prowadzący szkolenie
• osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, uczestnictwa w wypadku drogowym (niezależnie kto był sprawcą zdarzenia), kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobne do alkoholu, przekroczeniu liczby 24 punktów karnych oraz gdy w przypadku badania lekarskiego stwierdzono możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, które są wydawane przez starostę
• osoby u której w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (art. 82 ust. 1)

Skierowanie jest ważne 30 dni od daty jego otrzymania. Badanie kierowcy tylko po okazaniu przez niego skierowania jest konieczne również z uwagi na fakt, iż w ustawie nie określono jaki musi minąć czas od uzyskania negatywnego orzeczenia do możliwości ponownego podejścia do badań psychologicznych. Jakkolwiek wskazówką w tym zakresie może tu być art. 102 ust. 1 pkt. 3 lit. a i b ust. 2: „zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny".
W tym miejscu zaznaczam, że ustawodawca nie precyzuje wzorów skierowań na badanie psychologiczne zarówno dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, jak i osób kierowanych przez lekarza.

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template