Termin ważności badań psychologicznych

Termin ważności badań psychologicznych

• orzeczenia wydawane w celu stwierdzenia/braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami wydajemy na okres 5 lat
• orzeczenia wydawane w celu stwierdzenia/braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne wydajemy na okres 5 lat
• termin następnego badania psychologicznego w orzeczeniu wydawanym w celu stwierdzenia/braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy ustalamy według zasady: do 60 r.ż. co 5 lat, powyżej 60 r.ż. co 30 miesięcy

Wyjątkiem od powyższej reguły są instruktorzy i egzaminatorzy badani z zastrzeżeniem art. 34 ust. 6 dającym prawo do skrócenia terminu kolejnego badania „jeśli psycholog uzna, że stan zdrowia osoby badanej wskazuje, na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem ustawowego terminu". Zatem:

• termin następnego badania psychologicznego w orzeczeniu wydawanym w celu stwierdzenia/braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora/egzaminatora techniki jazdy ustalamy według zasady: do 60 r.ż. co 5 lat, powyżej 60 r.ż. co 30 miesięcy chyba, że zachodzą warunki art. 34 ust 6 Ustawy.

 

Jak często muszę odbywać badania?

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, przedsiębiorcy wykonujący osobiście przewóz na potrzeby własne lub kierowcy przez nich zatrudnieni (według ustawy z dnia 6.09.2001 o transporcie drogowym) podlegają badaniom psychologicznym w wieku:

- do ukończenia 60 lat - co 5 lat
- powyżej 60 roku życia - co 30 miesięcy

Instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzykierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem zobowiązani są (Według ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym) do odbywania badań psychologicznych, w zależności od wieku kierowcy:

- do ukończenia 65 lat - co 5 lat
- powyżej 65 roku życia - corocznie

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template