Badania do Straży na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego

PRACA STRAŻAKA

Praca strażaka jest przede wszystkim niezwykle ciężka, gdyż wykonywana jest w niebezpiecznych warunkach fizycznych, niesprzyjających warunkach atmosferycznych i trudno dostępnych miejscach.  Kandydaci muszą wykazywać się świetnym stanem zdrowia, kondycją fizyczną i siłą. Wymaga się od nich rewelacyjnej sprawności psychofizycznej, dlatego badania psychologiczne oraz lekarskie stawiają wysoką poprzeczkę. Ciągłe ryzyko i stres towarzyszący tej pracy wymaga od kandydatów na strażaków dużej odporności psychicznej

Choroby układu oddechowego, cukrzyca czy wady serca uniemożliwiają wykonywanie tego zawodu. Od strażaka wymagana jest odwaga, chęć niesienia pomocy poszkodowanym i gotowość do narażania własnego zdrowia i życia. Wymaga się także umiejętności pracy w grupie, współdziałania oraz umiejętności podporządkowania się rozkazom przełożonych. 

Strażacy są narażeni w pracy na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi i radiologicznymi, szkodliwymi gazami, narażeni są na poparzenia, porażenia, przygniecenie gruzem. 

Przybywając na miejsce zdarzenia do strażaków należy bardzo często udzielenie pierwszej pomocy medycznej, przeprowadzenie akcji ratunkowej i zapobiegnięcie panice. Dlatego istotne jest opanowanie, silne nerwy oraz podzielność uwagi i umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

PODSTAWA PRAWNA BADAŃ

Obowiązującym artykułem prawnym na podstawie, którego odbywają się badania jest

-Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

-Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 178 z 2009 r, poz. 1380).

Badania są bezpłatne, więc należy pamiętać o fakturze. Skierowania na badanie lekarskie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej.

 

KTO MOŻE PROWADZIĆ SAMOCHÓD UPRZYWILEJOWANY OSP?

Kierującym pojazdem uprzywilejowanym Ochotniczej Straży Pożarnej może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie obowiązkowych badań lekarskich oraz psychologicznych.

Badania lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego przeprowadza się co pięć lat w przypadku osób do 55. roku życia oraz co dwa lata w przypadku osób pomiędzy 55. a 65. rokiem życia. Kierowcy, którzy 65 lat przekroczyli, badania lekarskie mają obowiązek przechodzić co roku.
 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE PSYCHOTESTY DO STRAŻY POŻARNEJ

Badany jest poziom inteligencji, poziom dojrzałości społecznej oraz osobowość. Ponadto testy aparaturowe mierzą sprawność psychomotoryczna, procesy decyzyjne i myślowe.

Badanie zaczyna się od wylegitymowania osoby badanej i przedstawienia skierowania. Po czym badany wypełnia ankietkę dotyczącą ogólnego stanu zdrowia, chorób i wypadków, pracy, kwestionariusz kierowcy samochodu uprzywilejowanego. Następnie otrzymuje testy- inteligencji, osobowości, dojrzałości społecznej a pozostałe w zależności od wyników otrzymanych w poprzednich testach.

Następnie mierzona jest uwaga- podzielność i przerzutność uwagi testem Tablic Poppelreutera

Potem przechodzimy do testów aparaturowych.

Aparatem Piórkowskim mierzymy szybkość reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym, koordynację wzrokowo – ruchową oraz zdolność koncentracji uwagi.

Aparat Krzyżowy z kolei służy do oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania, szybkości podejmowania decyzji w sytuacjach wykonywanych pod presją czasu oraz odporności na zmęczenie.

Potem stereometr- badanie oceny odległości

Miernik czasu reakcji badanie szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe i świetlne w sytuacji  złożonej.

Do tego ciemnia i  wirometr- w zależności od wyników

Na koniec wywiad, psycholog dopytuje o życie prywatne, uzależnienia, reagowanie na sytuacje stresowe oraz omawia wyniki uzyskane przez badaną osobę.

Badanie trwa około dwóch godzin. Zanim przystąpisz do badania musisz być wypoczętym oraz nie spożywac alkoholu co najmniej 48 godzin przed badaniem.

Podsumowując,można stwierdzić, że zakres badań jest dosyć obszerny, ale praca strażaka wiąże się z ratowaniem czyjegoś życia lub mienia z narażaniem swojego, tak więc tutaj nie może być kompromisów.

 

 

Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template