Badanie psychologiczne uczniów do szkół branżowych i kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy

BADANIA PSYCHOLOGICZNE UCZNIÓW I KANDYDATÓW SZKOŁY PONADPOSTAWOWEJ ORAZ SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.0.506 t.j.) badaniom psychologicznym podlegają również:

  • Kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie kształcenia i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E;
  • Kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie kształcenia i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.

UWAGA!
Na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu kandydaci do szkoły ponadpodstawowej lub uczniowie szkoły podstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego,  powinni zgłosić się ze skierowaniem, wydanym przez dyrektora szkoły.
Badanie takie finansowane jest przez organ prowadzący szkołę w rozumieniu    art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu przeprowadzane dla kandydatów i uczniów, o których wyżej jest mowa, nie może być podstawą do wydania prawa jazdy.

 

  • Podstawa prawna
  • * Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy:
    §13. Opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł. (Dz.U. 2014 poz. 937)
Wiadomości
Copyrights ©2014: Clinico - Responsive Medical and Health Template